dimecres, 20 de novembre de 2013

XI JORNADA DE QUALITAT A L'ENSENYAMENT
El CREDAC fa anys que va iniciar diverses actuacions per a adaptar el seu sistema de funcionament i gestió a la normativa bàsica de Millora de la Qualitat en el marc del Projecte ISO. El passat 14 de novembre es va celebrar al Campus de la UAB, l'XI Jornada de Qualitat a l'Ensenyament. Ferran Velasco, Elisenda Campos i Toni Rodriguez hi van ser presents Des del curs 1998-1999 el Departament d'Ensenyament impulsa, mitjançant el Projecte de Qualitat i Millora contínua  experiències per a la millora de la gestió en els centres educatius. 
El Projecte de Qualitat i Millora Contínua per a la millora de la qualitat dels centres educatius està regulat per l’Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost i les corresponents resolucions anuals. El Projecte té com a referència la recomanació que estableix el Marc de Referència Europeu aprovada per el Parlament Europeu i el Consell, de 18 de juny de 2009 i el Reial Decret 1147/2011, de 30 de juliol, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu on s’estableix el Marc de Referència de la Garantia de la Qualitat en la Formació Professional del Sistema Educatiu. 
Aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora. 
 El PQiMC s'organitza en dos programes diferenciats, que són:
  • El Programa d’Assegurament de la Qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001. 
  • El Programa d’excel•lència té com a finalitat ajudar a assolir la millora en totes les àrees i processos dels centres educatius, a través de la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base al model europeu d’excel•lència (EFQM) adaptats al sector educatiu. 
Mitjançant aquests sistemes de gestió es vol ajudar els centres a: orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l'alumnat, les famílies, les empreses, l'entorn social i els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen; fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d'objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els seus objectius.