dijous, 2 de juny de 2011

XERRADA TRIMESTRAL DEL CREDAC: GT BILINGÜE I GT WEB-IMATGE CORPORATIVA

Els GT Bilingüe d’Educació Primària i Secundària i el GT de la pàgina web i imatge corporativa presenten a la xerrada trimestral el treball realitzat durant aquest curs.

El GT bilingüe de Primària, ens ha presentat com es realitza la intervenció en llenguatge escrit amb l’alumnat sord de Primària seguint unes premisses teòriques basades en que la llengua de signes proporciona una base semàntica essencial per comprendre i conèixer el món, per pensar, valorar i reflexionar. Alhora que el llenguatge oral proveeix d’un codi de representació lingüístic que permet comprendre el codi de la majoria oïdora.

Per la seva part, el GT bilingüe de Secundària, ha presentat el treball realitzat els darrers cursos en els quals han treballat amb dos objectius clars: Buscar estratègies metodològiques i establir seqüències didàctiques per l’ensenyament- aprenentatge de la llengua escrita.
I oferir eines lingüístiques i metalingüístiques a l’alumnat sord per l’aprenentatge del Català i el Castellà escrit i per fer-lo reflexionar sobre el seu ús, emprant la LSC, com a vehicle de comunicació i aprenentatges.

El GT de la pàgina web i imatge corporativa, fa un recorregut sobre les novetats realitzades a la web durant els darrers mesos, destacant l’augment de participació de tots els logopedes per tal de dinamitzar l’apartat Activitats, peça clau de la nostra pàgina. Al mateix temps presenta les propostes per tal de millorar la imatge exterior que el nostre SE ha de donar.

Xerrada trimestral del Credac: GT Bilingüe i GT Web-Imatge CorporativaXerrada trimestral del Credac: GT Bilingüe i GT Web-Imatge Corporativa